Ders İçerikleri

BİRİNCİ SINIF

 I. YARIYIL

Türk Dili I (2-0) 2

Dil nedir? Konuşma dili ve saymaca dilleri, dilin türeyişi ile ilgili kurumlar, son çalışmalar, köken ve yapı yönünden yeryüzü dillerinin sınıflandırılması, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri ve temel nitelikleri yönünden karşılaştırılması, Türk dilinin tarihsel gelişimi ve dil kültürümüzün anıtsal nitelikli eserleri, Türkçe’nin sesleri, sınıflandırılması ve ses uyumları, dil varlığı, sözcük türetme yolları, yapım ekleri ve uygulamalar, kültür, kültürün özellikleri ve kültür değişmeleri, dil-kültür- ulus ilişkileri, Atatürk ve Türk Dili, tümce, öğeleri ve örnekler, anlambilim, kökenbilim, Türkçe’nin günümüzdeki durumu ve yayılma alanları.

 Ders Kitabı

 • Türkiye Türkçesi, Prof. Dr. Faruk Bozkurt, Kapı Yayınları, 2004

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2

Türk Devriminin hazırlık dönemi ve Türk İstiklal Savaşı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışını ve Türk Devrimini hazırlayan nedenlere toplu bir bakış, Osmanlı Devletinin parçalanması, Türk topraklarının işgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşa’nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongreler dönemi, Kuvva-i Milliye ve Misak-ı Milli kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, 1920 yılının siyasi olayları, Sakarya Zaferi’ne kadar milli mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Sözleşmesi.

 Ders Kitabı

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bayram Bayraktar, Detay Yayımcılık, Ankara, 2009

 Genel Turizm Bilgisi (2-0) 4

 Turizm bilimine giriş, turizmin tanımı, özellikleri, insanları turistik gezilere yönelten faktörler, turizmin tarihsel gelişimi, gelişme faktörleri, turizmin fonksiyonları, turizm arzı ve ilgili istatistikler, turizm talebi, turizm gelirleri ve ilgili istatistikler, turizmin gelişimini sağlayan hareketler ve turizmin sınıflandırılması, turizm kuruluşlarının hukuki bakımdan sınıflandırılması ve turizm kuruluşları, turizmde ulaştırma ve haberleşme, turizm personeli, doğal ve kültürel zenginliklerin turizm bakımından değerlendirilmesi, turizm eğitimi ve öğretimi, turizm politikası, turistik tanıtma ve pazarlama, turizm kredisi, turistlerin döviz işlemleri, seyahat çekleri, kredi kartları.

Ders Kitabı

 • Genel Turizm, Meryem A. Kozak, Nazmi Kozak, Metin Kozak, Detay Yayınları, Ankara, 2008

 Genel İşletme (3-0) 4

İşletmecilik bilim dalında kullanılan kavramlar, diğer bilim dallarıyla ilişkiler ve izlenen amaçlar, işletmenin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları, işletme türlerinin sınıflandırılması, işletmenin yapısal ve fonksiyonel analizi ve işletmecilikte temel ilkeler, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğü ve kapasite türleri, yönetim ve organizasyon işlevi, finansman işlevi, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları işlevi, araştırma-geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi ve muhasebe işlevi.

 Ders Kitabı

 • İşletme, Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol, Alfa Aktüel Yayınları, 2009

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Genel İşletmecilik, Prof. Dr. Mithat Üner, Detay Yayıncılık, Anara, 2008

 Turizm ve Kültür (2-0) 6

Bu der kapsamında turizm ve kültür ilişkisi irdelenecek, kültürel miras kavramı ayrıntıları ile incelenecek, kültür turizmi konusu işlenecek, ulusal kültürümüzün ülkemizde turizmin gelişimini katkısı anlatılacak ve öğrencilerin kültürün turizm açısından önemini kavramaları sağlanacaktır.

Ders Kitabı

 • Kültür Turizmi, Faruk Pekin, İletişim Yayınları, 2011

 İngilizce I (8-0) 10

Greeting and responding to greetings, pronouns, verb to be, possessive adjectives, alphabet, numbers, reservations, telling the time, days of the week, ordinals, months, imperatives, Simple Present, frequency adverbs, there is/are, countables / uncountables, some/any, have got, making requests, making appointments, booking a flight / hotel room, confirming by letter, asking for information, giving directions, making suggestions, nationalities,   prepositions, writing a letter,  understanding messages, making arrangements, ordering a meal,  articles,  can-can’t, Past Simple, somebody/anybody/nobody/something, anything, nothing, somewhere, anywhere, nowhere.

 Almanca I (8-0) 10

Aussagesatz, wort und fragesatz imperativ, artikel, negation, possesivartikel akkusativ, verben mit vokalwechsel, trennbare verben, modal verben, demonstrativpronomen, ındefinitpronomen perfekt.

 Beden Eğitimi I (2-0) 2

Sporun tarihçesi, toplumlardaki yeri ve türleri, organizmanın spora hazırlanması, spor fizyolojisi, ilk yardım, sporcu sağlığı, sporda beslenme, zararlı alışkanlıklar, antrenman bilgisi, spor yönetimi, sağlık ve yaşam boyu spor, spor sosyolojisi, spor fizyolojisi, antrenman bilimi, ağırlık çalışmaları, elit spor ve herkes için spor, tıbbi jimnastik ve masaj, sportif testler.

Güzel Sanatlar I (2-0) 2

Klasik batı müziğinin evrimi, ortaçağ, rönesans ve genç barok dönemi, olgun barok dönemi, klasik dönem, erken romantikler, romantikler dönemi, 19. yüzyıl operası, 20. yüzyıla giriş, 20. yüzyılın tanıtımı, çağdaş Türk müziğinin tanıtılması, animasyon etkinliklerinde müziğin yeri ve önemi, Türkiye’nin tanıtılmasında müziğin yeri ve önemi.Tiyatronun tarihçesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu, sahne tasarımı, klasik tiyatro, 10. yy tiyatrosu, romantikler ve realistler

II. Yarıyıl

 Türk Dili II (2-0) 2

Dil, isim, sıfat, zarf, cümlenin öğeleri, hece çeşitleri, kompozisyonda planın önemi, rapor hazırlama.

Ders Kitabı

 • Türkiye Türkçesi, Prof. Dr. Faruk Bozkurt, Kapı Yayınları, 2004

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Prof. Dr. Yakup Karasoy, Yrd. Doç. Dr. Orhan Yavuz, Akçağ Yayınları, 2007

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2

Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeler, T.B.M.M’ de gruplar, Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet’inin dış politikası (1923-1938).

Ders Kitabı

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Bayram Bayraktar, Detay Yayımcılık, Ankara, 2009

Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3-1) 4

 Bilişime giriş, bilgisayar yazılımı ve çeşitleri, bilgisayarı açma-kapama, MS-DOS işletme sistemi, MS-DOS işletme sisteminin temel komutları, Windows 95 işletim sistemine giriş, dosya yönetimi, disk işlemleri, sistem ayarları, donatılar menüsü, bilgisayarlar arası iletişim, Internet.

 Ders Kitabı

 • Bilişim Sarayı, Abdullah Akgün, Hilal Ofset, Isparta, 2005

 Rekreasyona Giriş (2-0) 3

Boş zaman ve boş zamanın değerlendirilmesi kavramı, rekreasyonun tanımlanması ve çeşitleri, rekreasyonun toplumsal önemi, rekreasyonel uygulamalar, turizm-rekreasyon ilişkisi, rekreasyonel faaliyetlerin turistik alandaki etkileri ve sorunları.

Ders Kitabı

 • Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi, Prof.Dr. N.Hacıoğlu, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

Mesleki Anatomi ve Fizyoloji (2-0) 4

Anatomi ve fizyoloji ile ilgili temel kavramlar.  Hücre yapı ve işleyişi. Sistemler yapı ve işleyişi. Kas ve iskelet sistemi. Deri yapısı.  İnsan fizyolojisi ve davranış. Rekreasyon davranışı (iyilik hali) nörolojisi. Rekreasyon faaliyetlerinin insan anatomi ve fizyolojisi üzerindeki etkileri.

 Ders Kitabı

 Anatomi ve fizyoloji, Mehmet Özden, D&R, 2014

 • Egzersiz fizyolojisi, Emin Ergen, Nobel Akademik Yayıncılık, 2013.
 • İnsan Anatomisi, Feridun VURAL, Mehmet ÜZEL, Akademi Basın,
 • Sobotto Atlas, Kaya Y. (2004) “İnsan Anatomisi Ve Kinesiyolojisi” Marmara Basın Yayın, İstanbul, 2003

 Turizm ve Etik (2-0) 3

Bu ders; öğrencilerin işletmelerde karar alma sürecinin etik yönleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak, etik ile ilgili teoriler başta olmak üzere, karar alma stratejileri ve bu stratejileri paydaş gruplar veya çalışanlarla ilişkilerde uygulama konusunda temel bilgileri aktarmayı amaçlar. Derste, günümüz iş hayatında ortaya çıkan temel etik konuları, haklı ve haksız rekabet kavramları, işletmenin çalışanlara, topluma ve çevreye karşı sorumlulukları, işletmeciliğin ahlaki boyutları gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca etik konusunu turizm işletmeleri yönünden ele alacak vaka incelemelerine yer verilecektir. Dünya Turizm Örgütü Küresel Etik İlkeleri de ders kapsamında ele alınacak ve ayrıntıları ile incelenecektir.

 Ders Kitabı

 • Fennell, D.A. (2005). Tourism Ethics. Clevedon:Channel View Publications.

Yardımcı Ders Kitabı

 • Lieberman, K. ve Nissen, B.(2005). Ethics in the Hospitality And Tourism Industry,Orlando: American Hotel and Lodging Educational Institute.
 • Hall,S. (1992). Ethics in Hospitality Management:A Book of Readings. East Lansing: Educational Institue of American Hotel&Motel Association

İngilizce II (8-0) 10

 Climate and weather, seasons, clothes,  likes and dislikes, like+ verb –ing, would like, comparative, superlative, Present Continuous, Future, giving advice, currencies, diaries, infinitive of purpose, Question forms, personal information, adjectives, adverbs, talking about famous people, places and inventions, Present Perfect, Present Perfect Continuous, gerund, infinitive, say and tell, Past Continuous, If-Clause, multi word verbs.

Almanca II (8-0) 10

 Artikel+Adjektiv+Nomen, Bekleidung, Aussehen, Schule, Ausbildung, Beruf, Artikelwörter, dieser/mancher/jeder/alle,Unterhaltung und Fernsehen, Industrie,Arbeit, Wirtschaft, Familie und Beziehungen, Natur und Umwelt, Deutsche im Ausland, Auslander in Deutschland,Praeteritum der Modalverben, Nebensatz, Datum, Reflexive Verben mit Praepositionalergaenzung, Fragewörter und Pronomen “wöfür-dafür”, Konjuktiv ll,Steigerung und Vergleich, Passiv, Infinitiv mit zu, Nebensatz mit dass / obwohl / weil / wenn, Konstruktionen mit es, Relativsaetze, Praeteritum, “lassen” als Verb, Zum + Infinitiv,  Indirekter Fragesatz, Infinitiv mit um …zu, Nebensatz mit damit.

 Beden Eğitimi II (2-0) 2

Sporun tarihçesi, toplumlardaki yeri ve türleri, organizmanın spora hazırlanması, spor fizyolojisi, ilk yardım, sporcu sağlığı, sporda beslenme, zararlı alışkanlıklar, antrenman bilgisi, spor yönetimi, sağlık ve yaşam boyu spor, spor sosyolojisi, spor fizyolojisi, antrenman bilimi, ağırlık çalışmaları, elit spor ve herkes için spor, tıbbi jimnastik ve masaj, sportif testler.

Güzel Sanatlar II (2-0) 2

Klasik batı müziğinin evrimi, ortaçağ, rönesans ve genç barok dönemi, olgun barok dönemi, klasik dönem, erken romantikler, romantikler dönemi, 19. yüzyıl operası, 20. yüzyıla giriş, 20. yüzyılın tanıtımı, çağdaş Türk müziğinin tanıtılması, animasyon etkinliklerinde müziğin yeri ve önemi, Türkiye’nin tanıtılmasında müziğin yeri ve önemi. Tiyatronun tarihçesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu, sahne tasarımı, klasik tiyatro, 10. yy tiyatrosu, romantikler ve realistler

III.Yarıyıl

Genel Muhasebe (3-0) 4

Muhasebenin tanımı ve işlevleri, muhasebeyle ilgili taraflar, muhasebenin temel kavramları, bilanço ve hesap kavramları, finansal işlemlerin bilançoya etkisi, tek düzen muhasebe sistemi ile ilgili genel açıklamalar, muhasebede kullanılan yasal defterler, bir kısım bilanço ve gelir tablosu hesaplarının örneklerle açıklanması.

Ders Kitabı

 • Genel Muhasebe, Nilüfer Tetik, Durmuş Acar, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

Genel Ekonomi (2-0) 3

Mikro ekonominin temel kavram ve ilkeleri kullanılarak turizm sektörüne dair analizler yapma becerisinin kazandırılması için temel mikro ekonomi bilgilerinin turizm sektöründen örnekler verilerek aktarılması.  Anahtar kelimeler: Turizm talebi, turistik talep fonksiyonu, talep esneklikleri, gelir esneklikleri, turizm arzı, turistik arz fonksiyonu, arz esneklikleri, turizm piyasası, fiyat oluşumu, başlıca aktörler ve rekabet stratejileri. Makro ekonominin temel kavram ve ilkelerini kullanarak turizm sektörüne dair analizler yapma becerisini kazandırmak için temel makro ekonomi bilgileri aktırıldıktan sonra, güncel gelişmeler de takip edilerek turizm sektöründen örnekler verilmesi. Anahtar kelimeler: Turizmin parasal etkileri (dış ödemeler dengesi, milli gelir, fiyatlar genel düzeyi), turizmin reel etkileri (istihdam, altyapı/ üstyapı yatırımları, diğer sektörler), bölgeselleşme hareketi (Avrupa Birliği) küreselleşme hareketi (hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi-GATS).

Ders Kitabı

 • İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi, 2009

Yardımcı Ders Kitapları

 • Mikro Ekonomi, Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi, 2009

 Rekreasyon Psikolojisi (3-0) 3

Psikoloide temel kavramlar. Psikoloji biliminin diğer bilimlerle ilişkisi. Psikolojik kuramlar. Rekreasyonda öğrenme psikolojisi. Rekreasyonda değişme psikolojisi. Rekreatif faaliyetlerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi. Sosyal Psikoloji. İyilik hali (psikolojik iyi olma, mutluluk, sosyal iyi olma, öznel iyi olma, yaşam kalitesi,depresyon, motivasyon, algı, stres,ruh sağlığı, duygu….)

 Ders Kitabı

 Psikolojiye Giriş, auzef, Sema Karakelle,elektronik kitab.

 • Arık, İ.A. (1991). Öğrenme Psikolojisine Giriş. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi
 • Gerrig, R.J. ve Zimbardo, P.G.(2012). Psikoloji ve Yaşam. Nobel Akademik Yayıncılık
 • Morgan, C.T. (2011). Psikolojiye Giriş, Eğitim Yayınları
 • Mull R., F., Bayless, K .,G.,. Ross C., M., Jamiesson, L., M., Recreational Sport Management. Human Kinetics Pub.
 • Champaign, 1997. Chelladurai,P., (1999)Human Resource Management in Sport and Recreation, Champaign; Human -Kinetics.
 • Torkildsen, G., (2005) Leisure and Recreation Manegement, Third Edition, London and New York Routledge

Yönetim Organizasyon (3-0) 4

Turizm sektörünün özellikleri, turizm işletmeleri, konaklama işletmeleri, seyahat işletmeleri, yan hizmet üreten işletmeler, yeme-içme işletmeleri, yönetim düşüncesinin önemi, bilimsel çalışmalar öncesi yönetim düşüncesi, klasik yönetim yaklaşımı, neo-klasik yönetim yaklaşımı, modern yönetim yaklaşımı, yönetim fonksiyonları.

 Ders Kitabı

 • Yönetim ve Organizasyon, Prof. Dr. Erol Eren, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2003

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon, Yrd. Doç. Dr. Burhan Şener, Detay Yayıncılık, Ankara, 2001

Terapötik Rekreasyona Giriş (2+0) 3

 Terapötik Rekreasyon; bireyin genel sağlığını oluşturan, bedensel, zihinsel, duygusal, ruhsal ve sosyal bileşenlerindeki problemlerinin tedavisi için uğraşılan, insanların sağlıklı yaşamalarına yardımcı olmayı ve insanların kaliteli yaşam elde etmeleri üzerine odaklanan, rekreasyon alanının alt dallarından birisidir. Terapötik Rekreasyon sadece yaşlı, hasta, engelli ve bakıma muhtaç insanlara değil bütün bireylere yardımcı olmak için tedavi, eğitim ve rekreasyon servislerini kullanır ve onların sağlığını, fonksiyonel yeteneklerini, özgürce yaşamı ve yaşam kalitesini arttıran fırsatlar için onların boş zamanlarını efektif bir biçimde kullanmayı uygun görmektedir. Bu ders kapsamında terapötik rekreasyona ilişkin bilgiler verilecek ve öğrencilerin bu kavramların rekreasyon yönetimi açısından öneminin kavranması sağlanacaktır.

Ders Kitabı

 • Terapötik Rekreasyon, Suat Karaküçük, Gazi Yayınları,1. Baskı,2012

Açık Alan Rekreasyon Kaynakları ve Ekoloji (2-0) 3

 Rekreasyon ve açık alan; kavram, tanım, politika ve yöntem, Açık alan rekreasyon ihtiyacının (talebinin) ortaya çıkış nedenleri, Ekoloji ve açık alan rekreasyonu ile ilişkisi, Kentsel ve kırsal açık alanlar ve ekolojik işlevleri, Açık alan rekreasyon kaynakları ve turizm açısından önemi, Kent parkları ve kent ormanları; ekolojileri ve rekreasyonel yönetimleri, Dağa ilişkin açık alan rekresyon kaynakları ve ekolojileri, Denize ilişkin açık alan rekreasyon kaynakları ve ekolojileri, Suya (göller, ırmaklar, şelaleler, havuzlar) ilişkin açık hava rekreasyon kaynakları ve ekolojileri, Ormana ilişkin açık alan rekreasyon kaynakları ve ekolojisi, İnşa edilmiş ekosistemlere (kentler, Kültürel değerler) ilişkin rekreasyon kaynakları ve ekolojileri.

İngilizce III (8-0) 10

Obligation, lack of obligation, make and do, noun+noun combination, refusing and accepting invitations, future, will and going to, first conditional, time clauses, talking about past habits, question with a verb + preposition,  question tags, passive, verbs and nouns that go together, writing a book of a book or film, verb patterns, adverbs, -ed/-ing adjectives, infinitives after adjectives, infinitive of purpose, second conditional, might, multi-word verbs, writing formal and informal letters, present perfect, present perfect continuous, expressions in different kinds of letters.

 Almanca III (8-0) 10

Praepositionen ausser / wegen, Ausdrücke mit Praepositionen,Nachrichten und Politik, Reflexive Verben, unbetonter Akkusativ und Dativerganzungen, Reziprokpronomen, alte Menschen, Bücher lesen, Zusammengesetzte Nomen, vergleichende Ortsangaben, Konjunktiv ll:starke Formen, Passiv mit Modalverrben, Heimat, Praepositionale Attribute, Bewegungsverben, Futur , nicht brauchen zu, Reisen  und Urlaub, Passiv Perfekt.

IV.Yarıyıl

 Rekreasyon Yönetimi (2-0) 3

Boş zaman ve boş zamanın değerlendirilmesi kavramı, rekreasyonun tanımlanması ve çeşitleri, rekreasyonun toplumsal önemi, rekreasyonel uygulamalar, turizm-rekreasyon ilişkisi, rekreasyonel faaliyetlerin turistik alandaki etkileri, rekreasyon planlarının hazırlanması.

Ders Kitabı

 • Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi, Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu, Detay Yayıncılık, Ankara, 2003.

 Turizm Coğrafyası (2-0) 3

 Coğrafya ve Turizm İlişkisi; Turizm Coğrafyası ile İlgili Temel Kavramlar; Turizm Talebinin Coğrafi Dağılımı; Turizm Arzının Coğrafi Dağılımı; Uluslararası Turizm ve Uluslararası Turist Akışları; Türkiye’de Turizm ve Yerli Turist Akışı; Türkiye’deki Turizm Kaynaklarının Coğrafi Dağılımı (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz).

Ders Kitabı

Gürdal, M. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Muğla: Muğla Üniversitesi Yayınları.

 Rekreasyon Sosyolojisi (3-0) 3

 Rekreasyon ihtiyacının ortaya çıkma sebepleri ve temel dinamiklerinini neler olduğunun ortaya konması. Toplumsal yapının rekreasyon üzerine etkilerini belirlemek. Sosyolojinin temel  kavramları.  Sosyoloji ve rekreasyon ilişkisi. Sosyal psikoloji kuramları. Sosyalleşme süreci. Sosyal öğrenme. Sosyal değişme. Sosyal hareketlilik. Sosyal gelişme. Sağlık Sosyolojisi.

Ders Kitabı

 • Turizm Sosyolojisi, Seçkin yayınları, Cevdet Avcıkurt, 2009, Ankara.
 • Genel Sosyoloji, Gazi Kitabevi,İbrahim Arslanoğlu,2012,Ankara.
 • Sosyoloji Dersleri, İletişim Yayıncılık, Emile Durkheim,Çev. Ali Berktay,2015,
 • KILBAŞ Ş.,(2001) Rekreasyon Boş Zamanları Değerlendirme Anaca Yay. Adana, DEVER A., (2010)
 • Spor Sosyolojisi Tarihsel ve Güncel Boyutlarıyla Spor ve Toplum Başlık Yay.

 Yaratıcı Drama (2-0) 3

 Yaratıcı düş gücünü ve sosyalleşmeyi geliştirerek drama kavramlarının eğitiminde nasıl kullanılması gerektiğini içerir.

Ders Kitabı

 • Drama Sanatı, N.Özdemir, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yay, İzmir, 1983.

 Rekreasyonda Proje Geliştirme (3+0) 4

Rekreasyonun Tanımı, Rekreasyonun Özellikleri, Rekreasyonun İşlevleri,Rekreasyona Duyulan İhtiyacın Nedenleri, Rekreasyonun Yararları, Programlanmış Rekreasyon, Rekreasyon Etkinliklerini Programlama Mesleği, Rekreasyon Hizmet Sisteminin Kategorileri, Programlama Prensipleri, Rekreasyon Program Bileşenleri, Rekreasyon Aktivite Alanları, Program Planlama Süreci, Rekreasyon Planı Hazırlama, Program İhtiyaçlarını Değerlendirmek, Program Amaçları ve Hedefleri, Program Planının Elementleri, Programın Uygulanması, Programların Denetlenmesi Ve Kontrol Edilmesi, Personel İhtiyaçlarının Belirlenmesi, Programı İzlemek, Rekreasyon Programında Risk Yönetimi, Programın Değerlendirilmesi. Bu ders kapsamında rekreasyonda proje geliştirme hakkında bilgi verilecek ve rekreasyon yönetimi açısından öneminin kavranması sağlanacaktır. Ayrıca öğrenci program geliştirme adına bilgiler kazanacaktır.

 Ders Kitabı

 • Prof.Dr.Metin Timur – Yard.Doç.Dr.Ferhat Çağıltay Proje Hazırlama Tekniği, Nobel Yayıncılık

Rekreasyonda Pazarlama (2-0) 3

Rekreasyonda pazarlama tanımı ve kavramlar, sistemi, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazar bölümlemesi, hedef pazar, pazar konumlandırması ve pazarlama bileşimi pazarlamanın mikro çevresi pazarlamanın makro çevresi ürün kavramı ve ürün sınıflandırmaları ürün yaşam eğrisi ve yeni ürün geliştirme süreci marka, ambalaj, etiket, kalite, garanti fiyat ve fiyatlandırma yöntemleri fiyat farklılaştırma, psikolojik fiyatlandırma stratejileri dağıtım kanalı ve kanal üyelerinin işlevleri dolaylı ve dolaysız dağıtım ve dağıtım kanalında bütünleşme stratejileri. Toptancılık, perakendecilik ve fiziksel dağıtım iletişim süreci ve reklam, satış özendirici araçlar satış yönetimi ve kişisel satış.

Ders Kitabı

 İngilizce IV (8-0) 10

Job desriptions, modals, making requests, abbreviations and symbols, present continuous or future arrangements, asking  and giving information, would like, countable/uncountable nouns, writing replies to request for information, preferences, imperatives , prepositions , future perfect and future perfect continuous, giving directions, giving advice and suggestions, methods of payment, writing a narrative, comparatives and superlatives, talking about plans and intentions, writing letters of recommendation, time prepositions, taking reservations, telephone messages and letters of confirmation, degrees of probability, complaining or apologising.

 Almanca IV (8-0) 10

 Nebensaetze bevor und nachdem, Arbeitswelt, zusammengesetzte Nomen, Perfekt mit Modalverben,Verlaufsform:Infinitivsatz, Reziprokpronomen, einander, lernen, ist zu + Infinitiv, Konjuktiv ll der Vergangenheit,Konsum, Konjunktiv l, Funktionen von es, Ersatz von Konjunktiv 1 , sprachlichhe Konventionen, Trennbare- untrennbare Verben, Attributive Partizipien, Feste und Einladungen.1

 V.Yarıyıl

Özel Gruplarda Rekreasyon (1+2) 4

Özel gereksinimli bireyler, Özel Gereksinimli Kişilerin Özellikleri, Özel Gereksinimli Kişilerde Rekreasyonun İşlevi, Özel Gereksinimli Kişilerde Rekreasyonun Yararı, Özel Gereksinimli Kişilerde Etkinlik ve Aktivite, Özel Gruplarda Program Uygulama ve Değerlendirme, Özel Gruplarda Rekreasyonun Amaçları ve Hedefleri, Özel Gruplarda Rekreasyon Gelişimi. Bu ders kapsamında öğrencilere özel gruplarda rekreasyon dersi ile ilgili yukarıdaki kazanımlar dâhil özel gruplara karşı farkındalık kazandırmak sağlanacaktır.

 Ders Kitabı

 • Terapatik Rekreasyon, Suat Karaküçük, Gazi Yayınları,1. Baskı,2012

 Rekreasyonel Tesis Yönetimi (2-0) 4

Rekreasyon tesisi; kavram ve tanım, Rekreasyon tesisi yönetimi; kavram ve tanım, Spor odaklı rekreasyon tesisleri, Spor odaklı rekreasyon tesisi yönetimi, Eğlence odaklı rekreasyon tesisleri, Eğlence odaklı rekreasyon tesisi yönetimi, Sağlık odaklı rekreasyon tesisleri, Sağlık odaklı rekreasyon tesisi yönetimi, Sanat ve kültür odaklı rekreasyon tesisleri, Sanat ve kültür odaklı rekreasyon tesisi yönetimi, Çok bileşenli rekreasyon tesisleri, Çok bileşenli rekreasyon tesisi yönetimi

 İletişim ve İnsan İlişkileri K:  3+0

 İletişime Giriş, İletişim Becerilerine Genel Bir Bakış, Kuramlar, Kişilerarası İlişkilerin Başlangıcı ve Gelişimi, Kişilerarası İlişkiler ve İletişimde Dinleme, Kişilerarası İlişkiler ve İletişimde Empati, Sözlü İletişim, Sözsüz İletişim, İletişimde beden dili, İletişimde Duygusal Zeka,  Aile İçi İlişkiler ve İletişim, İletişim Kampanyaları, İletişim ve kişisel başarı

 Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar:

 • Yayıncılık Kaya, A. (2010). Kişilerarası İlişkiler Ve Etkili İletişim. Anakara: Pegem Akademi
 • Gürüz, D. ve Temel-Eğinli, A. (2008). İletişim Becerileri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Ergin, A. ve Birol, C. (2000). Eğitimde İletişim. Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Dökmen, Ü. (1995). İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık
 • Baltaş Z. (1999). Beden Dili. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Rekreasyon İşletmelerinde Bilgi ve Enformasyon Sistemleri (3-0) 4

 Veri tabanı kullanan otel programlarından fideli önbüro programının anlatılması (İngilizce), Münferit Rezervasyon, Check-in ve Rooms Management İşlemleri, Cashier İşlemleri.

 Ders Kitabı

 • Fidelio Suite 8, Ögr. Gör. Hasan Kınay, Cantekin Matbaası, Antalya, 2011.

 Rusça (8-0) 10

 ИК-1. ; ИК-3; и,а; Обращение. ИК-2 ; Притяжательные местоимения Наречия места; Множественное число ; Количественные и порядковые числительные: 1-1000; Алфавит; Личные местоимения в винительном падеже.; Личные местоимения в родительном падеже; Обозначение места.; Настоящее время; Предложный падеж; Прошедшее время ;; ИК-4; Глагол (настоящее время); Употребление личных местоимений и возвратного местоимения себя в П.п.; Закончите предложения. Местоимения в П.п.; Сложные предложение с союзами потому что и поэтому.

Rekreasyonda Fiziksel Uygunluk (2+2) 5

 Fiziksel uygunluğun tanımı ve fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, Fiziksel uygunlukla ilgili ölçme ve değerlendirme, Sağlık ve fiziksel uygunlukla ilgili temel prensipler, Kassal dayanıklılığın gelişimi için egzersiz reçeteleri, Kassal kuvvetin gelişimi ve egzersiz reçeteleri, Esnekliğin gelişimi için egzersiz reçeteleri, Kardiorespiratuvar uygunluk için egzersiz reçeteleri, Beslenme, sağlık ve fitness, Egzersiz ve kalori harcamanın tespiti, Egzersiz, diyet ve kilo kontrolü,Egzersiz yaparak kardiyovasküler hastalıklardan korunma, Egzersiz ve stresle başa çıkma. Bu ders kapsamında öğrencilere sağlıklı yaşam için temel egzersiz, beslenme, reçeteleri öğrenmeleri ve kavramları açıklaması sağlanacaktır.

 Ders Kitabı

 • Prof. Dr. Erdal Zorba Fiziksel Uygunluk 1. Baskı 2001

 Konaklama İşletmelerinde Rekreasyon K:4+0

 Hafta   Rekreasyonun Temel Kavramlar, Rekreasyonun Çeşitli Alanlarla İlişkisi, Rekreasyon ve Turizm İlişkisi, Boş Zaman ve Rekreasyon Endüstrisi, Rekreasyon Kaynakları ve Kapalı Alan, Rekreasyon Kaynakları ve Açık Alan, Rekreasyon Kaynakları ve Kentsel, Kırsal Alan, Rekreasyon Kaynakları ve Aktif, Pasif Rekreasyon, Rekreasyon Hizmet Sistemi, Türkiye’de Rekreasyon ve Gelişimi, Türkiye’de Rekreasyon ve Kalkınma Plan ve Programları

 Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar:

 • Suat KARAKÜÇÜK(2008); Rekreasyon, Boş Zaman Değerlendirme
 • Necdet HACIOĞLU(2009); Boş zaman ve Rekreasyon Yönetimi
 • Şükran KILBAŞ (2010); Rekreasyon Boş Zaman Değerlendirme
 • D. YÜNCÜ, İ. ÇOŞKUN, T.SEVİL, H. ÖZEL, H.YÜNCÜ, K. ŞİMŞEK; Rekreasyon Yönetimi, AÜ. Yayın No:2855

Girişimcilik (2-0) 4

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri.

Ders Kitabı

 • Girişimcilik, Nihat Kölük, İrfan Dilsiz, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008

Sağlık Turizmi (2-0) 4

Sağlık Turizmi ile ilgili temel kavramlar. Rekreasyon ve Sağlık Turizmi ilişkisi. Sağlık Turizmi çeşitleri. Dünyada ve Türkiye de Sağlık turizmi hareketleri. Sağlık Turizmi çeşitleri ve uygulamaları.

Ders Kitabı

 • Saadet P.Temizkan, Sağlık Turizmi,2015, Detay Yayıncılık.
 • Zişan Korkmaz Özcan, Vahdettin Aydın, Sağlık Turizmi (Teori ve Politika),2015, Umuttepe.
 • Şevket Yirik, Remziye Ekici, Furkan Baltacı, Türkiye ve Dünyada Sağlık Turizmi (Medikal Turizm),2015, Detay Yayıncılık.

 VI.Yarıyıl

Rekreasyon ve Spor Turizmi (3-0) 5

 Turizmde rekreasyonel faaliyetler ile spor alanları arasındaki ortak yönleri belirlenmesi, spor turizmine yönelik faaliyet alanlarının belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar dersin genel içeriğini oluşturmaktadır.

Ders Kitabı

 • Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar, N.Kozak, M.akoğlan Kozak, M.Kozak, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008

Kentsel ve Kırsal Alanlarda Rekreasyon (3-0) 4

Kırsalalan-insan, kentsel ekosistem- insan etkileşimi, kentsel rekreasyon (açık, kapalı alan) kaynakları ve yönetimi, kırsal alanlarda rekreasyon kaynakları ve yönetimi, geleceğe yönelik beklentiler

 Terapötik Rekreasyon Uygulamaları (1+1) 3 

Terapötik Rekreasyon nedir? , Yaşlı, hasta, engelli, bakıma muhtaç insanlar ve normal bireylerde tedavi, Turizm ve rekreasyon servisleri, Özel Gruplarda Sağlık ve rekreasyon, Özel Gruplarda fonksiyonel yetenekler, Aktivite ve etkinlikler. Bu ders kapsamında terapötik rekreasyon ile ilgi kavramların açıklaması ve öğrencilere bu alanda uygulamalar ve etkinlikler yapılması ve süreçte etkin rol oynamaları sağlanacaktır.

 Ders Kitabı

 • Terapatik Rekreasyon, Suat Karaküçük, Gazi Yayınları,1. Baskı,2012

 Rekreasyon Etkinlikleri (2+2) 8

 Rekreasyon etkinlikleri; Okullar, spor kulüpleri, çeşitli dernekler ve devlet kuruluşları ile müsabaka niteliği taşımayan rekreatif amaçlı sportif etkinlikleri düzenlenmesini İçerir. Bireyler Rekreaktif etkinlikler ile  eğlenirken diğer taraftan öğrenme becerilerini ve sosyalleşmelerini geliştirirler. Trekking, jogging, rafting gibi takım spor branşları ile rekreasyon etkinlikleri programı sporun yeni çeşitlerinin tanıtılması ve yaygınlaşması da sağlanmıştır.

 Ders Kitabı

 • Management of Fitness, Physical Activity, Recreation & Sport, By (author) Thomas H. Sawyer , By (author) Lawrence W. Judge,  Sagamore Publishing13 Sep 2012.

RusçaII (8-0) 10

 Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях

 Rekreasyon Kampları (8+0)

Bu ders kapsamında öğrenciler yaz, kış ve doğa kamp hayatının deneyimi yaşatılacak, malzeme ve kavramların tanıtımı yapılacak aynı zamanda, rekreasyon yönetimi ile kaynaştırılarak bu süreçte etkin rol almaları sağlanacaktır.

 Rekreasyonda Müşteri İlişkileri Yönetimi K:2+0

Müşteri İlişkilerinin Temel Prensipleri, Müşteri İlişkilerinin Pazarlama Faaliyetlerine Katkısı, Müşteri İlişkilerini Geliştirme Teknikleri, Müşteri İlişkileri Kavramı Ve Özellikleri, Müşteri İlişkilerinde Yeni Boyutlar, Müşteri İlişkilerinde Değer Yaratma, İletişim Teknikleri, Müşterilerle İletişim Yaratabilme Sanatı, Müşteri Hizmetleri Kavramı, Müşteri Hizmetleri Ve Kalitesi, Müşteri Kazanma, Müşteri Tutma, Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi, Müşteri İlişkileri Ve Örgütsel Kültür

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar:

 • Aktepe,C., Baş M., ve Tolon M., “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, Detay Yayıncılık, 2009.
 •  Odabaşı Y., “Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi”, Sistem Yayıncılık, 2006.
 •  Yılmaz A., Ersoy A., Argan F.A., “Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2006.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku(2-0) 3

İş tanımı, iş sözleşmeleri ve çeşitleri, sosyal güvenlik çeşitleri ve Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumları, iş kazaları, iş sözleşmelerinin sona erme nedenleri, iş güvenliğini sağlamak için alınan tedbirler, emeklilik, işveren ve işçi sendikaları ve işlevleri. Denizcilik mevzuatı.

 Ders Kitabı

 • İş Hukuku, A. Nizamettin Aktay, Kadir Arıcı, E. Tuncay Kaplan Seymen, Seçkin Yayıncılık, 2009

VII.Yarıyıl

 Animasyona Giriş (2+0)  4

Temel kavramlar, rekreasyon, animasyon teorisi, konaklama animasyonu, seyahat animasyonu, uygulamalı animasyon faaliyetleri

Ders Kitabı

 • Rekreasyon ve Animasyon, Yrd. Doç. Dr. Atila Hazar, Seçkin Yayınları, Ankara, 2009.

 Stratejik Yönetim (3-0) 3

 Bu dersin amacı, stratejik yönetim konusunda temel bilgilerin verilmesi, diş çevre ve işletme analizi konusunda temel yetkinliklerin kazandırılması, strateji oluşturma, uygulama ve değerleme aşamalarının teorik açıdan ve uygulamadaki durumu açısından incelenmesidir. Bu bağlamda dersin içeriği Yönetim ve stratejik yönetim ile ilgili temel kavramlar, stratejik yönetim süreci ve unsurları, diş çevre analizi, işletme analizi, diş çevre unsurlarının ölçülmesi, stratejik yönlendirme, temel stratejiler, kurumsal stratejiler, rekabet stratejileri, bölüm stratejileri, stratejilerin uygulanması, stratejik değerleme ve kontrol.

Ders Kitabı

 • İşletmelerde Stratejik Yönetim, Hayri Ülgen, Kadri Mirze, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2007

 Wellness&SPA Turizmi (3-0) 4

Wellness&SPA turizmi ile ilgili temel kavramlar ve sınıflandırılması. Dünyada Wellness&SPA turizmi hareketleri, Türkiyede Wellness&SPA turizmi hareketleri. Rekreasyon ve Wellness&SPA turizmi ilişkisi. Balneoterapi bilgisi, Thalassoterapi bilgisi, Hidroterapi bilgisi, Kozmetik uygulamalar bilgisi, Alternatif terapiler bilgisi, Klimaterapi bilgisi, Helioterapi bilgisi.

 Ders Kitabı

 • Mehmet Han Ergüven, Wellness Turizmi, 2012, Detay Yayıncılık.
 • İlgili öğretim elemanı ders notları.

 Rekreatif Alan Tasarımı     K:2+0

 Tasarım, yaratıcılık, mekan, aktivite, bilgi, analiz ve muhakeme gibi temel konular üzerine tartışmalar, Rekreasyon alanları, açık yeşil alanlar ve rekreatif aktivitelere ilişkin temel tanımlamalar, Rekreatif alan tasarımı öncesinde yapılması gerekli analizlerin, bilinmesi gerekli temel verilerin tanımlanması, Rekreatif alanların planlanmasında temel ilkeler (sürdürülebilirlik, kullanıcıların tanımlanması, ziyaretçi ihtiyaçları, alan yer seçimi),Rekreatif alanların sınıflandırılması, açık alanların, parkların ve rekreasyon alanlarının işlevleri ve tasarım kriterleri,Rekreatif alanların sınıflandırılması, açık alanların, parkların ve rekreasyon alanlarının işlevleri ve tasarım kriterleri, Özel rekreasyon alanları ve tasarım kriterleri (giriş istasyonları, yürüyüş ve tırmanma yolları), Özel rekreasyon alanları ve tasarım kriterleri (piknik alanları, kamp alanları), Özel rekreasyon alanları (su parkları, tatil parkları), Özel rekreasyon alanları (plajlar, su ile ilişkili aktivite alanları, balık avlama alanları), Özel rekreasyon alanları (dağ aktiviteleri, spa ve sağlık merkezleri)

 Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar:

 • Daly J.W., “Recreationandsportplanninganddesign”, Champaign, IL: Human Kinetics. 2000.
 • Baud-Bovy, M., “Tourismandrecreationhandbook of planninganddesign”Oxford : Architectural Pres, 1998.
 • Hall, C. M., “Thegeography of tourismandrecreation : environment, place, andspace” London ; New York : Routledge, 2002.

Rusça III (8-0) 10

 • Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях

 Toplumsal Duyarlılık Projeleri (4+4) 10

 Farklı gelir düzeyinden olan kesimlerin sorunlarını ve yaşam tarzlarını birebir görmek ve anlamak, çevre dışındaki semtlerde yaşayan, farklı kültür ve geleneklere sahip insanları tanıma ve Rekreasyon ile ilişki kurma, eğitim bakımından imkânı olmayan kadın, çocuk ve özel gruplarla çalışmalar yapmak, yardımcı olmak ve ileride sahip olunacak meslek ve aile yaşamlarında öğrenciye olumlu yönde katkıda bulunacak faydalı deneyimler kazandırmak bu dersin belli başlı amaçlarındandır.

 Ders Kitabı

 • Toplumsal Duyarlılık Projeleri Örnekleri

 Yardımcı Ders Kitapları

 • Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Ayhan Ural, İbrahim Kılıç, Detay Yayıncılık, Ankara, 2006

Alternatif Turizm (2-0) 4

Bir endüstri biçimi olarak İkinci Dünya Savaşı Sonrasında ivme kazanmaya başlayan turizm olgusu, 1970’li yıllarda, çalışma ve yaşama mekanlarındaki farklılaşmaya koşut olarak köklü değişimlere sahne olmuştur. Alternatif turizm bu köklü değişimlerin bir dışa vurumu olarak ortaya atılmış ve kısa sürede gelişmiş bir kavramdır. Alternatif turizm bir anlamda kitle turizminin neden olduğu olumsuzluklara bir tepki olarak ortaya çıkmış bir turizm anlayışıdır.

Bu başlık altında, 1970 öncesi turizm talebini oluşturan nesnel nedenler incelenecek ve alternatif turizmin ortaya çıkışını gerekli kılan temel nedenler, 1970 sonrasında gelişmeye başlayan Türk Turizmi gelişim serüveni bağlamında irdelenecektir. Alternatif turizmin bileşenleri olarak tanımlanabilecek kırsal turizm, ekoturizm, sorumlu turizm gibi kavramlar ve bunların Türk Turizmi için ifade ettiği anlamlar tartışmaya açılacaktır.

Ülkemizin sahip olduğu turizm potansiyeli alternatif turizm kavramı kapsamında değerlendirilerek bugüne ve geleceğe yönelik politikalar  oluşturulmaya çalışılacaktır.

Turizm İşletmelerinde Performans Yönetimi (2-0) 4

Performans nedir, nasıl ölçülür, performans boyutları nelerdir, turizm işletmeleri açısından performans boyutları ve ölçütleri nelerdir, finansal ve finansal olmayan performans ölçütlerinin turizm işletmelerinde kullanım olanakları, turizm işletmeleri için performans yönetim model ve sistemleri; turizm işletmelerinde verimlilik ölçmenin amaç ve faydaları, işgücü verimliliği, sermaye verimliliği, toplam faktör verimliliği, turizm işletmelerinde verimliği etkileyen faktörler, verimliliği artırma teknikleri ve modelleri ; turizm işletmelerinde etkinlik ve ölçümü; kalite kavramı, kalitesizlik maliyetleri, kalite ölçümü; müşteri tatmini ölçme ve değerlendirme; iş etüdü, metot etüdü, iş ölçümü, iş tatmini ölçme metotları.

 Ders Kitabı

 • Performans Yönetimi, İsmet Barutçugil, Kariyer Yayınları, 2002

 VII.Yarıyıl

 Animasyon Uygulamaları (1-2) 4

Örnek animasyon uygulamaları ile turizm işletmelerinde verilen rekreasyon ve animasyon hizmetlerinin tanıtmak ve uygulamaları ile bu bilgileri pekiştirmek amaçlanmaktadır.

Ders Kitabı

 • Boş Zaman rekreasyon Yönetimi ve Örnek Animasyon Uygulamaları, N.Hacıoğlu, A.Gökdeniz, Y.Dinç, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009

 Rekreasyon Politikası ve Planlaması (3-0) 4

Turizm Politikası Modeli, turizm politikası ve planlamasında rol alan taraflar, turizm politikalarında rekreasyonun yeri, rekreasyon işletmelerinin sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri. Turizm Planlamasının önemi ve gerekliliği

 Ders Kitabı

 • Turizm Politikası ve Planlaması, Hasan Olalı, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, 1990

 Rekreasyonda Materyal Geliştirme (3+0) 4

Rekreatif amaçlı resmi materyallerin tanıtımı, özellikleri ve kullanım amaçları. Sağlık amaçlı kullanılan sağlık ve rehabilitatif amaçlı kullanılan materyallerin özellikleri ve tanıtımı. Hobi ve eğlence amaçlı kullanılan materyallerin özellikleri ve tanıtımı. Yaş gruplarına göre hobi ve eğlence amaçlı materyallerin özellikleri ve tanımı. Materyallerde bulunması gereken kullanım-fayda-maliyet özelliklerinin değerlendirilmesi. Turistik bölgelerde su aktivitelerinde kullanılan materyallerin tanımı ve özellikleri. Mevcut öğrencilerin gruplara ayrılarak materyal konularının dağıtımı. 4 ve 6 yaş grubu çocuklarda fiziksel aktivitelerde kullanılan materyallerin tanımı ve özellikleri. Grup materyallerinin takdimi ve özellikleri. Bu ders kapsamında öğrenciler sportif, hobi veya sağlık amaçlı dizayn edilmiş olan materyalleri kullanma, Sportif, hobi veya sağlık amaçlı materyalleri farklı amaçlar içinde kullanma, Rekreasyon faaliyetlerinde eğitim ve eğlence amaçlı materyal dizayn etme, Farklı yaş ve insan gruplarına göre eğlence amaçlı, yarışma amaçlı ve egzersiz amaçlı materyal yeri planlar ve dizayn etme bu dersin içeriği kapsamındadır.

 Ders Kitabı

 • Muhtelif spor malzemesi üreten firmaların görselleri ve katalogları, videolar, rekreasyon merkezleri, turizm amaçlı materyal üreten firmalar. Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. 2014. (27. Basım) Nobel Yayıncılık

 Rekreasyonda Staj Uygulaması  (0+3)  4

Ulusal ve Uluslar arası işletmelerde öğrencinin talep etiği uzmanlık alanı ile ilgli 30 gün staj uygulamasına katılacaktır.

 Ders Kitabı

 • Staja Giriş Deneme Sınavları Kitabı (Deha Yayınları), Ankara, 2015.

 Rusça IV (8-0) 10

Употребление глаголов движения с приставками; Деепричастия; Неопределённые предложения; Употребление союзов в сложных придаточных предложениях.

 Rekreatif Tandem Bisikleti (2+2) 5

Tandem Nedir? Tandem bisikleti nedir? Tandem Bisiklet uygulamaları ve rekreasyonel faaliyetler, özel gruplarda rekreasyonel tandem üzerine bilgiler bu dersin içeriği kapsamındadır.

 Ders Kitabı

 • The Tandem Book: The Complete Guide to Buying, Riding & Enjoying Bicycles Built for Two- Angel Rodrigez and Carla Black June-1997

Wellness&SPA Turizmi Uygulamaları (2-2) 5

 Balneoterapi, Hidroterapi, Kozmetoloji Uygulamaları (bitki banyoları, bodywrap, jet duş,afüzyon duş, sauna, hamam,girdap banyolar, buz odaları, masaj, tuz odaları, fin hamamı, detoks v.b.) Thalasso terapi, Magara terapisi, Renk Terapisi, Ses Terapisi, Aromaterapi, Klimaterapi, Helioterapi, Wellness uygulamaları.

 Ders Kitabı

 • -Mehmet Han Ergüven, Wellness Turizmi, 2012, Detay Yayıncılık.
 • -İlgili öğretim elemanı ders notları.

 Rekreasyonda Ritim ve Dans (2-2) 5

Ritim, müzikte ritim, dans,dans teknikleri, Rekreasyon faaliyetleri ve ritim ve dans ilişkisi, kareografi, salon dansları, halk oyunları.

 Ders Kitabı

 • -Ritim Eğitimi Ve Modern Dans,Nevzat Özkan,Ritm Eğitimi Ve Dans Yeşim Bulca,Figen Altay
 • -Ritim Eğitimi Ve Dans, Hümeyra Alagöz, Serpil Timurkaan, Feray Meriç,Dilek Çelik Çoban , Mehmet Güllü,H. Salih Timurkaan, Gökmen Özen, Sinan Uğraş, 2013, Milli Eğitim Bakanlığı.

 Destinasyon Yönetimi (2-0) 4

Turizm ve destinasyon yönetimi (İlkeler, Kurallar, Egilimler ve Politikalar); Turizmin Gelişmesinin Evreleri; Ekonomik Etkiler (Turizm ve Döviz Gelirleri, Turizmde Uygulanan Vergiler, Fiyat-Turizm İlişkisi, Turist Tipleri); Çevresel Etkiler (Eko-sistem, Eko-turizm, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Çevreye Etki Eden Faktörler); Sosyal Etkiler (Kültür ve Turizm, Sosyo-Kültürel Etkiler); Kamu Kurumları ve Bölgesel Kuruluşlar; Turizmin Gelişmesinde Kamu Sektörünün Rolü; Turist Davranışları ve Destinasyon Seçimi; Turizm Pazarlaması; İmaj Geliştirme; Destinasyon Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar; Dogal ve kültür varlıklarının Korunması; Örnek Çalışmalar; Türkiye’de Destinasyon Yönetimi.

Ders Kitabı

 • Destinasyon Pazarlaması, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Özdemir,  Detay Yayıncılık, Ankara, 2008

Rekreasyonda Sağlık ve İlk Yardım K:2+0

 Genel İlk Yardım Bilgileri, Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, Temel yaşam desteği, Yaralanmalarda ve kanamalarda ilk yardım, Dolaşım sistemi rahatsızlıkları, Yanık, sıcak çarpması ve donmada ilk yardım, Kırık-Çıkık-Burkulmalar,     Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım, Hayvan ısırmalarında ve zehirlenmelerde ilk yardım, Diğer Acil durumlar, Hasta Taşıma Teknikleri, Rol play ile grup çalışmaları

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar:

 • Tüzün M.,Taşkın E., Ünal F.G. (2011)İlk Yardım, ODTÜ Yayıncılık.
 • İnan, H. F., Kurt Z., Kubilay İ., Temel İlk yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı, Ankara (2011)

 

Linklerimiz

Misyon

Türkiye turizminin kalbi olan Antalya’da bulunan Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak misyonumuz turizm sektörünün gelişimine yönelik çözümler üretmek üzere; Temel işletmecilik ve turizm meslek formasyonuna (en az iki yabancı dile hakim, turizm sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarına hakim, yurt içi ve/veya yurt dışı stajı yapmış, temel turizm meslek derslerinde teorik ve uygulamalı eğitim almış) sahip bireyler yetiştirmek, Bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmak, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, Projeler üretmek, Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemektir.

Vizyon

Turizm ve akademi çevrelerinde; yetiştirdiği bireyler, yaptığı bilimsel çalışmalar ve yenilikler ile tanınan, sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile sözü geçen, geleceğe bakışı ve değişim yeteneği ile liderlik eden dünya çapında bir fakülte olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi 07058 Kampus – Antalya

Tel: 0 (242) 310 20 20
Tel: 0 (242) 227 46 70 - fax